راپچر دیسک با اتصال فیتینگی (Fitting Connection Rupture Disk)

راپچر دیسک با اتصال فیتینگی (Fitting Connection Rupture Disk) در 3 نوع اتصال VCR،PLUG و UNION و در 12 مدل طراحی و ساخته می شود.

UNION

PLUG

VCR

 Rupturedisc fitting 1  Rupturedisc fitting 2  Rupturedisc fitting 3
 Rupturedisc fitting 4  Rupturedisc fitting 5  Rupturedisc fitting 6

سری KSRRK

 Rupturedisc fitting ksrrku  Rupturedisc fitting ksrrkp  Rupturedisc fitting ksrrkv

KSRRKU

KSRRKP

KSRRKV

سری KSRSF

 Rupturedisc fitting ksrsfu  Rupturedisc fitting ksrsfp  Rupturedisc fitting ksrsfv

KSRSFU

KSRSFP

KSRSFV

 سری KSRST

 Rupturedisc fitting ksrstu  Rupturedisc fitting ksrstp  Rupturedisc fitting ksrstv

KSRSTU

KSRSTP

KSRSTV

سری KSRRC

 Rupturedisc fitting ksrrcu  Rupturedisc fitting ksrrcp  Rupturedisc fitting ksrrcv

KSRRCU

KSRRCP

KSRRCV

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک با اتصال فیتینگی FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.