پنل انفجاری (ٍExplosion Panel) سری KSRPR

پنل انفجاری (Explosion Panel) سری KSRPR دردو نوع تخت و گنبدی طراحی و ساخته می شود.

Flat

Dome

 explosion panel ksrpr flat series  explosion panel ksrpr dome series

مشخصات فنی پنل انفجاری  (Explosion Panel ) سریKSRPR

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

MAX.Ø3600

 explosion panel ksrpr diagram1

Raised Face Flange Type(RF)

 explosion panel ksrpr diagram2

Face Flange Type(FF)

فشار دستگاه

0.01-0.5 kg/cm2

سیال

گازیا بخار