سیستم محافظت نیتروژنی (ٍN2 Blanketing System) سری KSBKL

سیستم محافظت نیتروژنی (N2 Blanketing system) در ظرفیت بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد.

n2 blanketing system ksbkl diagram1   n2 blanketing system ksbkl

مشخصات فنی سیستم محافظت  نیتروژنی (N2 Blanketing system) سری KSBKL

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½”-2”

 n2 blanketing system ksbkl diagram2

Standard Flange or Screwed Piping

فشار دستگاه

20-8000mmAg

سیال

گازیا بخار