پنل انفجاری (ٍExplosion Panel) سری KSRPS

پنل انفجاری (Explosion Panel) سری KSRPS دردو نوع تخت و گنبدی طراحی و ساخته می شود.

Flat

Dome

 explosion panel ksrps flat series  explosion panel ksrps dome series

مشخصات فنی پنل انفجاری  (Explosion Panel ) سریKSRPS

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

1400*2000mm

 explosion panel ksrps diagram

Flat Face Flange Type(FF)

فشار دستگاه

0.01-0.5 kg/cm2

سیال

گازیا بخار