سیستم محافظت نیتروژنی (ٍN2 Blanketing System) سری KSBKT

سیستم محافظت نیتروژنی (N2 Blanketing system) در ظرفیت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

n2 blanketing system ksbkt diagram1   n2 blanketing system ksbkt

مشخصات فنی سیستم محافظت  نیتروژنی (N2 Blanketing system) سری KSBKT

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½”-2”

 n2 blanketing system ksbkt diagram2

Standard Flange or Screwed Piping

فشار دستگاه

20-8000mmAg

سیال

گازیا بخار