سیستم محافظت نیتروژنی (ٍN2 Blanketing System) سری KSBKS

سیستم محافظت نیتروژنی (N2 Blanketing system) در ظرفیت خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

n2 blanketing system ksbks diagram1   n2 blanketing system ksbks

مشخصات فنی سیستم محافظت  نیتروژنی (N2 Blanketing system) سری KSBKS

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

1”-2”

 n2 blanketing system ksbks diagram2

Standard Flange or Screwed Piping

فشار دستگاه

20-8000mmAg

سیال

گازیا بخار